VOLEBNÍ PROGRAM - DOPRAVA

Program rozvoje dopravy pro Plzeňský kraj

„Oblast dopravy, zejména veřejné dopravy hrazené z rozpočtu kraje, je jednou z nejdůležitějších z hlediska rozpočtu kraje a pravomocí krajské samosprávy. S dopravní infrastrukturou se potkává prakticky každý občan den co den. V letech 2021-2024 chceme realizovat moderní veřejnou dopravu, monitorovanou a řízenou dispečinkem tak, aby byla plynulá, komfortní a efektivní. Dále budeme podporovat města, která připravují projekty přestupních uzlů (autobusových terminálů a záchytných parkovišť) pro Integrovanou dopravu Plzeňska. Krajské, státní a evropské finance chceme efektivně využít pro vybudování kvalitní dopravní infastruktury.“

Integrovaná doprava Plzeňska

 • Prostřednictvím dispečinku budeme sledovat a vyhodnocovat plynulost a efektivitu veřejné dopravy. Zlepšíme spojení mezi obcemi, zejména tam, kde sídlí školy, zdravotnická zařízení, úřady a firmy. 

 • Budeme jednat se sousedními kraji o lepším provázání integrované dopravy přes hranice krajů. Podpoříme také přeshraniční spoje.

 • Podpoříme projektovou přípravu a realizaci rekonstrukcí prostor u železničních stanic pro výstavbu nových přestupních uzlů s vazbou na regionální autobusové linky, včetně ploch pro parkování automobilů a kol. 

 • Po celém území kraje budeme garantovat jednotný tarif s jedním jízdním dokladem pro všechny zapojené dopravce. Ve spolupráci s městem Plzeň budeme dále rozvíjet aplikaci Virtuální Plzeňská karta.

Železniční infrastruktura

 • Chceme posílit frekvenci železničního spojení mezi Plzní a většími městy v aglomeraci, na něž budou lépe navazovat regionální autobusové linky.

 • Podpoříme jednání se státem a německými partnery ve věci budování vysokorychlostní tratě Plzeň – Domažlice – Norimberk.

 • Nadále budeme vytvářet podmínky pro zlepšování vozového parku osobní dopravy na železnici.

 • Budeme usilovat o zvýšení traťových rychlostí a kapacity nejvyužívanějších železničních tratí. Vyvineme tlak na Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a Správu železniční dopravní cesty, aby požadavky kraje zahrnuly do projektů modernizace.

Silniční infrastruktura

 • Realizací nejvýznamnější investice kraje – Západního okruhu chceme odlehčit centru Plzně a zlepšit napojení obcí severního Plzeňska na  průmyslové zóny v plzeňské aglomeraci.

 • Chceme zkvalitnit koordinaci investic obcí s investiční činností Správy a údržby silnic na silnicích II. a III. třídy.

 • S Ředitelstvím silnic a dálnic, městy a obcemi chceme spolupracovat na přípravě nových tras státních silnic I. třídy  (obchvatů obcí).

 • Budeme systematicky udržovat silnice II. a III. třídy včetně jejich značení a péče o silniční zeleň. Chceme zapojit místní živnostníky, zejména zemědělce, do údržby komunikací nižších tříd – čištění odvodnění, sekání trávy, úklid sněhu atd.

Pěší a cyklistická infrastruktura

 • Musíme zvýšit bezpečnost cyklodopravy. Při přípravě rekonstrukcí silnic II. a III. třídy zajistíme, aby tam, kde to je možné, byl vyhrazen jízdní pruh pro cyklisty, v případě dostatečného prostoru byla vybudována samostatná cyklostezka. 

 • Zavedeme krajský dotační program pro osazování cyklostojanů a uzamykatelných boxů pro kola v centrech měst a obcí, zejména u veřejných institucí, škol, významných zaměstnavatelů a také u vybraných železničních stanic.

 • Pro zvýšení bezpečnosti budeme na krajských komunikacích podporovat úpravy autobusových zastávek a přechodů pro chodce, včetně doplnění chodníků a bezbariérových úprav.

 • Prosadíme, aby se kraj podílel na projektové přípravě a úhradě nákladů při výstavbě cyklostezek, na které obce a města získají prostředky ze SFDI.

 • Podpoříme nové formy ekologické dopravy ve větších městech např. sdílení koloběžek a kol, včetně potřebného zázemí.

 • Návrhy nových cyklostezek na území kraje musí zohledňovat cyklistiku nejen jako formu rekreace, ale zejména jako formu dopravy do práce, školy atd. včetně uceleného systému cyklistických stezek a tras v kraji. Zavedeme program „Bezpečná cesta do školy“, tak aby děti a mládež mohly jezdit do škol na kole.