VOLEBNÍ PROGRAM - HOSPODÁŘSTVÍ

Program pro hospodářský rozvoj Plzeňského kraje

„Plzeňský kraj je ekonomicky prosperujícím krajem těžícím z jeho polohy v sousedství vyspělé německé ekonomiky. Vysoká zaměstnanost přispívá k rozvoji kraje a spokojenosti jeho občanů. Naším cílem je efektivně hospodařit s veřejnými zdroji, aby prosperita kraje byla dlouhodobě udržitelná. Předpokladem je spolupráce s obcemi, podniky, vzdělávacími institucemi i neziskovým sektorem a nezbytností komunikace s občany.“

Transparentnost a dobré hospodaření

 • Hospodaření kraje chceme postavit na vyrovnaných rozpočtech a aktivně využívat finanční zdroje ze státních fondů a programů EU. Naší prioritou je vyrovnaný rozpočet kraje s akcentem na hospodářský růst. Cílem je posílení investic a rozvoj celého kraje.

 • Samospráva kraje musí hájit zájmy občanů a státní správa je službou občanům. Prosazujeme jasně odlišené kompetence státní správy a samosprávy, odpovědnou práci všech útvarů krajského úřadu, využití moderních forem komunikace k většímu zapojení občanů do správy kraje a k omezení byrokracie.

 • Chceme průhledné a spravedlivé rozdělování prostředků z krajského rozpočtu. Samozřejmostí je přehledný rozpočet a zveřejňování informací o činnosti Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje a krajského úřadu, ale také o hospodaření všech Plzeňským krajem zřizovaných či založených organizací.

 • Všechna výběrová řízení u zakázek financovaných z rozpočtu kraje musí být transparentní. Chceme zveřejňování veřejných zakázek centrálně přímo na webových stránkách kraje.

 • Budeme zvelebovat majetek kraje, včasnou modernizací předcházet havarijnímu stavu. Je nezbytné zajistit kvalitní materiální podmínky pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby a další krajem financované oblasti.

Hospodářský růst a zaměstnanost

 • Prosperitu kraje v budoucnosti chceme založit na znalostní ekonomice a na spolupráci a podpoře společných projektů s vysokými školami a vědeckotechnologickými centry.

 • Budeme důsledně prosazovat investiční dozor na stavbách financovaných krajem tak, aby bylo kontrolováno použití předepsaných materiálů, technologických postupů a oprávněnost čerpání veřejných prostředků.

 • Malé a střední podnikání má naši podporu. Pro drobné a začínající živnostníky zřídíme dotační program, ve kterém bude možné získat prostředky pro rozvoj či začátek podnikání.

 • Zasadíme se o nasměrování dotačních prostředků z EU do podpory vzdělávání, podnikání, inovací, snižování dopadu ekonomických činností na změnu klimatu, zvýšení konkurenceschopnosti místních firem a zlepšení podmínek pro život, vzdělávání a práci znevýhodněných skupin obyvatel.

 • Podpoříme aktivity spolupráce, které směřují k vybudování dlouhodobých vazeb mezi firmami v kraji a institucemi výzkumu a vývoje. K tomu využijeme mimo jiné Teritoriální pakt zaměstnanosti, jehož je kraj zakladatelem.

 • Podporujeme výroby s vysokou přidanou hodnotou, s etickým ekologickým standardem, podporujeme znovuvyužití brownfieldů, a to jak pro výrobu, tak pro bydlení. Podpoříme příchod výzkumných a vývojových center zahraničních firem.

Snížení životních a provozních nákladů

 • Připravíme krajský program podpory nízkoenergetické výstavby a obnovitelných zdrojů energie pro obce a domácnosti.

 • Podpoříme projekty, které uspoří energii a provozní náklady u krajem zřizovaných škol, nemocnic a dalších zařízení (např. společný nákup  energií a stavební úpravy budov). Budeme pokračovat v energetických auditech těchto objektů a důslednou realizaci jejich doporučení se zaměřením na energetický management.