VOLEBNÍ PROGRAM - KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Program pro kulturu a ochranu památek v Plzeňském kraji

„Plzeňský kraj je atraktivní nejen svým jedinečným přírodním bohatstvím, ale také množstvím významných historických památek i celých památkových souborů. Aby si tuto svoji atraktivitu uchoval, musí se úzkostlivě lpět na její důsledné ochraně. Proto ochranu kulturního dědictví považujeme za důležitý předpoklad rozvoje kraje. Památky chceme zpřístupnit široké veřejnosti, zejména mládeži. Živou kulturu pak chápeme jako nedílnou součást občanské společnosti, a proto má naši podporu. Základem strategie podpory kultury a památkové péče v kraji musí být komplexní přístup. Živé umění nelze subvencovat na úkor památkové péče a naopak. Je třeba systematicky prosazovat pestrost kulturní nabídky v celém kraji.“

 • Budeme prosazovat systémovou a transparentní správu kulturních organizací   včetně zavedení standardů kvality a systému hodnocení jejich práce. V případě významných příspěvkových organizací kraje bude jedním z kritérií hodnocení také úroveň jejich zapojení do evropské nebo přeshraniční spolupráce.

 • Připravíme program „Mládež a kultura“. Každému dítěti v kraji umožníme zažít alespoň jednou za rok návštěvu divadla, koncertu, muzea nebo galerie. Chceme, aby kraj garantoval alespoň jednou ročně bezplatný vstup pro všechny žáky středních škol do krajských kulturních institucí.

 • Zvýšíme celospolečenský zájem o církevní stavby, které tvoří nejcennější část uměleckého a architektonického kulturního dědictví. Ve spolupráci se státem a církvemi chceme hledat možnost důstojného využití těchto staveb pro veřejnost.

 • Chceme, aby kraj v oblasti kultury těsněji spolupracoval s městem Plzeň a jeho kulturními institucemi, tak, aby na sebe kulturní programy smysluplně navazovaly.

 • Ve spolupráci s obcemi budeme z prostředků Plzeňského kraje podporovat kvalitní profesionální i amatérské kulturní soubory.

 • Uvědomujeme si významnou roli Plzeňské filharmonie a nutnost jejího kofinancování z prostředků kraje. Chceme, aby kraj těsněji spolupracoval s městem Plzeň na projekční přípravě vlastního koncertního sálu. Zajistíme, aby Plzeňská filharmonie vystupovala v celém regionu, a to alespoň jednou ročně v každém větším městě.

 • Jsme si vědomi potřebnosti nové budovy Západočeské galerie pro zajištění důstojných výstavních, badatelských, restaurátorských a skladových prostor pro cenné sbírky moderního umění, kterými galerie disponuje. Pro realizaci výstavby budeme hledat vícezdrojové financování.

 • Zdůrazníme folklorní a hudební tradice jednotlivých oblastí kraje, proto podpoříme větší míru garance kraje nejen nad folklorními festivaly, ale i nad dalšími kvalitními hudebními festivaly, které jsou pevnou součástí kulturního života v kraji.

 • Širokými grantovými schématy budeme podporovat obnovu památkových objektů i dalších cenných architektonických památek, péči o pomníky, vznik uměleckých děl a prezentaci rozmanitých produktů živé kultury.

 • Budeme pokračovat v dalším zviditelnění památek v rámci turistického ruchu. Chceme zavést rodinné pasy, které mohou zvýšit návštěvnost památek. Je potřeba, aby Plzeňský kraj dále rozšiřoval nabídku památek a zasazoval se o zpřístupnění uzavřených památek.

 • Podpoříme vlastníky památkově chráněných staveb dotací na projektovou dokumentaci obnovy původního vzhledu podílejícího se na utváření tradičního rázu lokality.

 • Ve spolupráci se Sdružením měst a obcí a destinačními managementy se zaměříme na popularizace regionálních institucí a zajímavých míst Plzeňského kraje.

Program rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji

„Cestovní a turistický průmysl je významným zdrojem ekonomického růstu a vzniku nových pracovních míst. Budoucnost Plzeňského kraje si proto nelze představit bez rozvinutého turistického ruchu, který si vzácné přírodní i architektonické památky plzeňského regionu zaslouží. Zároveň je důležité si uvědomit, že většina projektů se realizuje v konkrétních obcích a slouží také občanům těchto obcí. Příkladem jsou např. cyklostezky, koupaliště nebo parkoviště u železničních stanic a zastávek.“

 • V oblasti marketingu a rozvoje turistických oblastí kraje budeme        postupovat v úzké spolupráci s obcemi, destinačními managementy a místními podnikateli.

 • Ve spolupráci s dotčenými obcemi a městy chceme vytvořit systémové řešení pro propojení cyklostezek a provoz cyklobusů na území kraje.

 • Budeme podporovat další rozvoj poznávacího a aktivního cestování, lázeňství a kulturní turistiky. Vedle tradiční nabídky se zaměříme i na podporu nových forem cestovního ruchu jako je např. poutní, církevní, paměťová nebo industriální turistika. Budeme pokračovat v podpoře úspěšných projektů jako Letní barokní festival, Noc kostelů či Noc muzeí.

 • V případě turistických cílů, které jsou podporované z rozpočtu Plzeňského kraje, zavedeme standardy vstřícného přístupu ke klientům. Naším cílem je maximální spokojenost českých i zahraničních turistů a dlouhodobá systematická podpora dobré pověsti Plzeňského kraje jako místa, kde trávit více času a kam má smysl se vracet.

 • Budeme podporovat rozumné turistické využití krajiny v nově vzniklé CHKO Brdy včetně podpory turistického a cykloturistického značení a optimálního zázemí.

 • Veletrh cestovního ruchu ITEP, který kraj pořádá, budeme dále rozvíjet a cílit na tuzemské i zahraniční návštěvníky. Zároveň umožníme celým rodinám zažít rozličné doprovodné programy spojené s propagací kraje.

 • Za samozřejmou považujeme spolupráci s německými sousedy, se kterými sdílíme příhraniční oblasti. Ve vzájemné spolupráci budeme občanům otevírat další možnosti poznání krajiny i pamětihodností obou stran hranic.