VOLEBNÍ PROGRAM - RODINNÁ POLITIKA

Program pro rodinu v Plzeňském kraji

„Rodina je dnes na okraji zájmu společnosti. Bohužel tento déle trvající stav se  negativně projevuje v mnoha ohledech. Ztrácí se identita rodiny a bagatelizují se hodnoty, které se ve funkční rodině, tvořené matkou, otcem a dětmi, prarodiči a dalšími příbuznými, vytvářejí a z generace na generaci předávají. Vytrácí se  přirozený princip péče rodičů o děti a dětí o své rodiče. Nechceme tomuto stavu přihlížet, chceme se jej pokusit změnit.“

 • Zvýšíme informovanost veřejnosti v oblasti rodinné politiky kraje: vytvoříme webové stránky, kde budou soustředěny všechny informace  z oblasti rodinné politiky na jednom místě. Zlepšíme informovanost uživatelů a poskytovatelů služeb. Budeme podporovat vybudování rovnoměrně rozložené sítě sociálních služeb pro rodiny s dětmi (mateřská centra, rodinná centra). Stávající síť nepokrývá rovnoměrně území kraje a z toho důvodu ji chceme dále rozvíjet dle potřebnosti. V rámci dotačního titulu Program stabilizace a rozvoje venkova chceme klást větší důraz na přístup obcí k prorodinné politice.

 • Chceme, aby kraj začal koordinovat oblast prorodinné politiky, včetně pomoci neúplným rodinám. Současný stav je neefektivní a roztříštěný. Rodinná politika je průřezovou aktivitou, která se neobejde bez koordinace napříč odbory krajského úřadu a bez spolupráce s neziskovým sektorem, církvemi, příspěvkovými organizacemi kraje a soukromým sektorem.

 • Usnadníme návrat rodičů s dětmi do práce podporou pracovních míst na částečný úvazek jak na krajském úřadě, tak v krajem zřizovaných či založených organizacích. Postupně zavedeme částečné úvazky pro rodiče s dětmi. Jsme přesvědčeni, že je reálné nastavit systém tak, že by částečné úvazky představovaly až 20 % pracovních míst.

 • Chceme prosadit, aby se kraj připojil k projektům „rodinné pasy“ a „senior pasy“, které přinášejí občanům již v řadě krajů konkrétní finanční úlevy. 

 • Zaměříme se na prevenci a řešení problémů rodin i osamělých matek či jednotlivých osob vznikajících v souvislosti se zvyšováním jejich zadlužení, např. podporou dluhového poradenství. Budeme také ve spolupráci s neziskovým sektorem více podporovat zapojení rodinných příslušníků do řešení nepříznivých životních situací blízkých osob.

 • Chceme aktivně rozvíjet kampaň „Obec přátelská k rodině“, „Firma přátelská k rodině“, oceňovat vstřícný přístup veřejnosti a komerční sféry k rodině a rodičům.

 • Budeme podporovat projekty, které pomohou rodinám v domácí péči o seniory. Jde nám především o podporu pečovatelské služby a osobní asistence.

 • V rodinách ohrožených sociálním vyloučením svoji podporu zaměříme především na organizace pracující s dětmi. Považujeme za důležité, aby se dětem z těchto rodin dostalo patřičného vzdělání a aby si již od dětství osvojily pracovní návyky.

 • Budeme podporovat mezigenerační dialog, jako je např. projekt „Senioři čtou dětem“ nebo „Příběhy našich sousedů“.

 • Podpoříme volnočasové aktivity určené dětem, ale také ty, které nabízejí činnosti společně pro děti i rodiče.

 • Podporou pěstounské péče budeme zajišťovat včasné umístění ohrožených dětí do láskyplného rodinného zázemí. Zároveň budeme rozvíjet preventivní aktivity a práci s rodinami, které ve výchově dětí selhávají.