VOLEBNÍ PROGRAM - ŠKOLSTVÍ

Program rozvoje školství v Plzeňském kraji

„Školství potřebuje erudované ředitele, schopné a tvůrčí učitele a motivované žáky. Chceme kvalitní předškolní a základní vzdělávání poskytované v obcích co nejblíže bydlišti žáků a dostupné veřejnou dopravou. Klademe důraz na výchovu k úctě k druhému člověku a hodnotám demokratické společnosti. Budeme rozvíjet síť kvalitních středních škol odpovídající nadání a individuálním potřebám žáků i poptávce pracovního trhu“.

  • Zahájíme aktivní kroky k naplňování strategického dokumentu VIZE 2035.

  • Podpoříme zachování základních škol a mateřských škol v malých obcích. Prostřednictvím dotačních titulů rozšíříme podporu organizacím, které zajišťují rozmanité volnočasové aktivity pro děti a mládež v celém kraji.

  • Zachováme dostupnou a kvalitní síť škol s dostatečnou kapacitou středního všeobecného i odborného vzdělávání. Sledujeme rychle se měnících podmínky na pracovním trhu a chceme reagovat vhodnými změnami oborové struktury. Klademe důraz na zlepšování úrovně komunikace a kooperace se zaměstnavatelským sektorem a institucemi výzkumu a vývoje včetně úzké spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni.

  • Rozličnými motivačními aktivitami budeme pokračovat v podpoře technických a zemědělských studijních i učebních oborů na středních školách, o které je zájem na trhu práce. Pozornost upřeme i ke středním a vyšším školám zdravotnickým a ke školám připravujícím pracovníky v sociální sféře.

  • Podpoříme rozvoj talentovaných dětí, které potřebují nejen individualizovaný přístup učitelů ve výuce, ale i nabídku doplňkových aktivit s odborným vedením. Budeme prosazovat výraznější prostup středoškolského a vysokoškolského vzdělávání a možnosti kontaktu žáků s vynikajícími odborníky a vědci.

  • Komunikací s Krajským parlamentem dětí a mládeže zajistíme přenos informací a umožníme žákům podílet se na rozvoji kvality vzdělávání v Plzeňském kraji. 

  • Budeme podporovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují včasnou diagnostiku, vhodné materiální a personální podmínky jak v prostředí běžných škol, tak ve školách speciálních, které jsou krajem zřizovány.

  • Posílíme úroveň preventivních aktivit ve školách, podpoříme environmentální vzdělávání a etickou výchovu.

  • Zajistíme efektivní výchovné a kariérové poradenství žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a podmínky pro celoživotní učení.

  • Zkvalitňováním zázemí pro sport a podporou sportovních organizací v celém kraji budeme pokračovat v úsilí zapojit všechny děti do tělovýchovných aktivit různého zaměření a výkonnostních úrovní.