VOLEBNÍ PROGRAM - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Program rozvoje zdravotnictví v Plzeňském kraji

„Zdravotnictví Plzeňského kraje prošlo zásadními změnami a byla nastavena cesta zefektivnění jejich provozu. Přetrvává však nedobrá personální situace některých nemocnic a nerovnost v řízení jednotlivých procesů uvnitř zdravotnických zařízení. Je nutno se soustředit nejen na zajišťování dobrých finančních zdrojů, ale i na stabilizaci kvalitního personálu na všech úrovních nemocniční práce. Chceme zachovat kvalitní a dostupnou zdravotnickou péči pro všechny občany Plzeňského kraje.“

 • Maximálně zefektivníme řízení nemocnic při zachování vysoce kvalitní lékařské péče. Upřednostňujeme fúzi krajských nemocnic s akutní péčí.

 • Budeme sledovat nové trendy v přístrojovém vybavení nemocnic a zajišťovat jejich včasnou obměnu. Samozřejmostí bude funkční a estetické prostředí pro pacienty.

 • Naší prioritou jsou včasné dojezdy záchranné služby i v okrajových částech kraje. Jedním z rozhodujících parametrů systému je dostupnost zdravotnických služeb. Chceme zachovat lékařskou službu první pomoci na území celého kraje.

 • Budeme garantovat nonstop dostupnost služeb a léků v krajských nemocnicích.

 • Chceme, aby kraj byl partnerem při vytvoření funkčního systému následné a dlouhodobé péče, včetně podpory terénních zdravotnických služeb v koordinaci s terénními sociálními službami, hospicovými službami a domácími ošetřovatelskými službami.

 • Využíváním ekologicky pěstovaných a lokálních potravin budeme usilovat o zlepšení kvality stravy v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

 • V mnohem větší míře podpoříme motivaci žáků k volbě zdravotnického povolání a všeobecnou osvětu k záchraně lidského života včetně školení první pomoci.

 • Vytvořením systému vyhledávání kvalifikovaného zdravotnického personálu zajistíme personální stabilizaci krajských nemocnic.

Sociální program pro Plzeňský kraj

„Naším cílem je sociálně spravedlivá, prostupná a soudržná společnost, v níž nedochází k segregaci chudých, starších, hendikepovaných a stigmatizovaných obyvatel kraje a jejich rodin. Proto chceme odstraňovat překážky, které brání jejich důstojnému životu, a podporovat sociální a komunitní služby, které napomáhají řešení jejich potíží a posilují možnost jejich sociálního vzestupu. Našim cílem je vytvořit srovnatelné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb a přinést vizi do poskytování sociálních služeb na území celého kraje. Pro nás je na prvním místě občan, jeho spokojenost a život v přirozeném a příjemném prostředí.“

 • Kraj jako organizátor sociální sítě musí být garantem sociálního systému, který zajistí dostupnost sociálních služeb pro všechny občany. Navržený sociální systém musí chránit práva lidí, kteří dosud nedosáhli na sociální služby.

 • Budeme prosazovat víceletý systém financování sociálních služeb a systém rovného přístupu k financování různými poskytovateli (stát, kraj, obec, neziskové organizace). Neziskové organizace považujeme za důležitého partnera v řešení sociálních problémů společnosti a poskytování sociálních služeb, a proto chceme rozvíjet jejich podporu.

 • Dáváme přednost prevenci před řešením následných problémů.

 • Chceme systematicky podporovat dobrovolnickou činnost.

 • Budeme podporovat rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb v přirozeném prostředí klienta a další opatření, která umožní udržet seniory, zdravotně postižené i sociálně vyloučené co nejvíce aktivní, nikoli je vyčleňovat ze společnosti.

 • Chceme zvýšit sociální integraci osob se zdravotním postižením formou podpory samostatného a chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a podporou služby následné péče a sociální rehabilitace.

 • V organizacích zřizovaných či založených krajem se zaměříme na to, aby v nich byla zvyšována kvalita poskytovaných služeb.

 • Chceme snižovat rozsah ústavní péče. Naopak chceme podporovat péči v chráněných bytech nebo domech, ať se to týká dětí v ústavní péči, psychiatrických pacientů nebo lidí s mentálním handicapem.

 • Budeme usilovat o to, aby soukromá zařízení nezneužívala sociální a zdravotní situace občanů kraje. Za problematické považujeme některé typy tzv. pečovatelských a sociálních služeb poskytovaných mimo rámec zákona o sociálních službách.

 • Budeme podporovat organizace, které poskytují lidem vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a poradenství lidem v sociální tísni. Posílíme pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých dluzích – podpoříme dluhové poradenství.

 • Na základě demografických analýz a prognóz chceme zmapovat vývoj počtu seniorů v obcích a městech kraje a na základě získaných dat připravit řešení jejich budoucích potřeb.

 • Podpoříme partnerství mezi obcemi a poskytovateli sociálních služeb na vytvoření a koordinaci oblasti systému sociálního bydlení.

 • Chceme podporovat sociální, participativní a obecní podnikání, které umožní hendikepovaným a sociálně vyloučeným obyvatelům kraje získat pravidelný příjem z práce.

 • Chceme přispět k odstranění sociálně vyloučených lokalit a zamezit vzniku dalších.

 • Budeme sledovat nové trendy v přístrojovém vybavení nemocnic a zajišťovat jejich včasnou obměnu. Samozřejmostí bude funkční a estetické prostředí pro pacienty.