VOLEBNÍ PROGRAM - ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Program rozvoje zemědělství v Plzeňském kraji

„Nejlepší ekolog je dobře hospodařící zemědělec. To je naše motto. Venkovský charakter Plzeňského kraje potřebuje moderní zemědělskou činnost, která probíhá v čisté a bezpečné krajině, využívá moderních zemědělských technologií a svoji produkci převážně prodává na území kraje.“

 • Budeme podporovat farmáře, kteří upřednostňují tradiční plodiny a mají vyrovnanou rostlinnou a živočišnou výrobu. Je třeba vracet na pole organickou hmotu, kterou produkují hospodářská zvířata. Tím se zlepšuje kvalita půdy a podporuje zadržování vody v krajině. To je základem dlouhodobého udržitelného rozvoje naší krajiny.

 • Formou reklamy, podporou logistiky a pomocí při vyjednávání s obchodními řetězci budeme rozvíjet výrobu regionálních potravin a jejich prodej v našem kraji. Chceme vysokou kvalitu našich potravin.

 • Budeme podporovat včelaře, neboť včely jsou nezbytné pro zachování rovnováhy naší přírody a krajiny. Naší prioritou bude osvěta a podpora začínajících včelařů.

 • Podpoříme myslivecká sdružení, aby byl udržen optimální stav zvěře. Zaměříme se na výchovu mladých myslivců a lesní pedagogiku.

 • Zvláštní podporu budeme věnovat lesním hospodářům v jejich boji s kůrovcem. Včasný zásah proti napadeným stromům a výsadba smíšených lesů jsou účinným prostředkem v šíření tohoto škůdce.

 • Budeme podporovat zemědělské vzdělávání a podnikání, aby mladí lidé chtěli žít na venkově a pracovat v zemědělství. Střední zemědělské školy musí vzdělávat moderním trendům a účinně spolupracovat se zemědělskými podniky. Samozřejmostí bude využívání IT technologií v zemědělské praxi.

Program pro životní prostředí v Plzeňském kraji

„Naším dlouhodobým cílem je podpora zlepšování jednotlivých složek životního prostředí (ochrana čistoty vod budováním čističek a kanalizací, ochrana před povodněmi a zvyšování ekologické stability krajiny, ochrana ovzduší, zavedení fungujícího systému odpadového hospodářství včetně podpory třídění a recyklace). Mezi aktuální výzvy dneška patří také problematika využívání obnovitelných zdrojů energie spolu s nutným zohledněním jejich negativního vlivu na krajinný ráz. Dalším aktuálním problémem je otázka nedostatku podzemních vod a v důsledku sucha vzniklá kůrovcová kalamita v lesích celého kraje.“

 • Prioritně se zaměříme na podporu modernizace a budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV) v malých obcích.

 • Pozemkové úpravy jsou nástroj zadržet vodu v krajině i bránit se před povodněmi. Chceme, aby kraj ve spolupráci s obcemi inicioval projednání a projekční přípravu pozemkových úprav v obcích, obnovu a tvorbu nových alejí, remízků a malých vodních ploch v krajině. Budeme klást důraz na využití přirozené retence krajiny a posílení ekologických funkcí toků a niv.

 • Podpoříme výraznější revitalizace vodních toků a mokřadů za účelem lepší čistoty vod, zvýšení druhové bohatosti organismů (biodiverzity) a většího rekreačního využívání přírodních vod. Výrazněji podpoříme intenzivnější jímání a využívání dešťové vody.

 • Budeme dále podporovat ekologické zemědělství s cílem zlepšit přirozené vlastnosti půdy a ochránit ji před větrnou a vodní erozí. Chceme nadále prosazovat produkci a distribuci regionálních potravin.

 • Redukuj, znovu využij, recykluj. To bude náš přístup k odpadovému hospodářství. Budeme cíleně investovat do osvěty směřující k omezení používání plastů a k důslednému třídění odpadů.

 • Ve shodě s obcemi nechceme úložiště nebezpečných a jaderných odpadů na území kraje. Pro rozhodování kraje musí být klíčové stanovisko obce.

 • Zasadíme se o větší podporu domácího a zahradního kompostování biologických odpadů.

 • Prostřednictvím dotačních titulů budeme podporovat organizace zabývající se environmentálními tématy, upřednostníme ty, které vychovávají mladou generaci.

 • U budov ve vlastnictví kraje podpoříme projekty na snížení energetické zátěže, program zelených střech a instalace fotovoltaiky.

 • Zvýšíme kontrolní činnost v provozech těžkého průmyslu a budeme dbát na důsledné dodržování programu na snížení znečištění ovzduší.

 • Ve spolupráci s vlastníky lesa budeme řešit následky kůrovcové kalamity a podporovat výsadbu nových stromů.

 • Podpoříme zonaci Šumavy a vznik celistvých bezzásahových území. Jen tak můžeme cenné přírodní lokality předat budoucím generacím.

 • Ve spolupráci s regionem Horní Falc prosadíme realizaci společného projektu ochrany přírody a šetrné rekreace v Českém a Hornofalckém lese.